21
Kas

Hukuk Davaları

Gayrimenkul Hukuku
·         Mülkiyet sahibi ve yatırımcılara, proje gelişimi, mülkiyet yönetimi konusunda sözlü ve yazılı hukuki danışmanlık hizmeti
·         Kamulaştırma, acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atmadan doğan davalar
·         İnşaat sözleşmelerinin yazılması ve müzakere edilmesi
·         İnşaat sözleşmeleri dolayısıyla yükleniciye veya arsa sahibine karşı açılacak davalar
·         Yükleniciden daire satın alan kişinin açabileceği davalar
·         Ön ödemeli konut satışından kaynaklanan davalar
·         Kira ilişkisinden doğan davalar
·         Tapuda oluşan yolsuz tescilin düzeltilmesine ilişkin tapu iptali ve tescil davaları
·         İpoteğin fekkine yönelik davalar
·         Tapu işlemlerinden dolayı ortaya çıkan zararları gidermek amacıyla Hazineye karşı açılacak tazminat davaları
·         Şufa( Önalım) davaları
·         Taşınmaz satış vaadinden kaynaklanan davalar
·         Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar
·         Ortaklığın giderilmesi davaları
·         Parselasyon uygulamalarına ve imar planlarına karşı idare mahkemelerinde açılacak iptal davaları
·         Müdahalenin men’i ve ecrimisile yönelik davalar
·         Kentsel dönüşüm uygulamasından kaynaklanan davalar
 
Ticaret Hukuku
·         Genel kurul kararının iptaline ve şirket yöneticilerinin sorumluluğuna ilişkin davalar
·         Hukuki durum tespit raporlaması ( Due Diligence)
·         Şirketlerin faaliyetleri ve işlemleri ile ilgili hukuki konularda görüş ve danışmanlık hizmeti
·         Haksız rekabet davaları
·         Ticari kredilerden kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin davalar
 
Tazminat Hukuku
·         Rekabet hukukuna dayalı kartel tazminatı davaları
·         Trafik kazalarına dayalı tazminat davaları
·         Sağlık hukukundan kaynaklanan tazminat davaları
·         Basın yoluyla kişilik haklarının ihlalinden doğan tazminat davaları
·         Haksız koruma tedbirleri sebebiyle Ağır Ceza Mahkemelerinde Hazineye karşı açılabilecek tazminat davaları
·         Tapu ve noterlerin kusursuz sorumlukları dolayısıyla açılabilecek tazminat davaları
·         Diğer maddi ve manevi tazminat davaları
 
İcra-İflas Hukuku
·         Bireysel ve kurumsal müvekkillerin icra takip işlemleri
·         Çek, bono gibi kambiyo senetlerinin tahsili  için girişilen icra takip işlemeleri
·         İcra takibine yapılan itirazın kaldırılmasına ve itirazın iptaline yönelik davalar
·         Usulsüz tebligatlar şikayetleri
·         Menfi tespit ve istirdat davaları
·         İhalenin feshi davaları
·         Borçlunun mal varlığını eksiltmesi halinde açılabilecek tasarrufun iptali davaları
·         Borca batık durumda olan şirketlerin iflas davaları ve iflas erteleme talepleri
 
Miras Hukuku
·         Mirasta denkleştirme davaları
·         Tenkis davaları
·         Muvazaa davaları
·         Mirasın paylaşılması ve devri sözleşmeleri
·         Mirasın reddi davaları
·         Terekenin tespitine yönelik davalar
·         Malların paylaşımına yönelik davalar
 
İş Hukuku
·         Kıdem tazminatı davaları
·         İhbar tazminatı davaları
·         İşe iade davaları
·         Ücret alacağı davaları
·         Rücu davaları
·         Hizmet tespit davaları
·         İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 
Tüketici Hukuku
·         Dövize endeksli tüketici kredilerinin uyarlanması davaları
·         Ayıplı mal ve hizmetlerden doğan davalar
·         Haksız şartlardan doğan davalar
·         Kredi kartı sözleşmelerinden doğan davalar
·         Tüketici kredilerinden doğan davalar
 
Aile Hukuku
·         Nişanlanmaya ilişkin davalar
·         Boşanma davaları
·         Nafaka davaları
·         Mal rejimi davaları
·         Ziynet eşyalarına yönelik davalar
·         Aile konutu işlemi ve davaları
·         Velayet davaları
·         Soybağı davaları
·         Evlat edinme
·         Boşanma davasıyla birlikte talep edilen maddi ve manevi tazminat davaları
 
Kişiler Hukuku
·         Kişilik haklarının korunmasına ilişkin davalar
·         Nüfus kayıtlarındaki maddi hataların düzeltilmesine yönelik davalar
·         Dernek ve vakıflara yönelik davalar
·         Vasi tayini davaları
 
İdare Hukuku
·         İlk derece mahkemelerinden veya Danıştay’da açılacak her türlü iptal ve tam yargı davaları
·         Açığa alınma ve ihraçlara karşı açılacak davalar
·         Devlet Memurları Kanunundaki işlemlere karşı açılacak davalar
 
Ceza Hukuku
·         Cezai yaptırım riski olan iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık hizmeti
·         Cezai soruşturmaların takibi
·         Yargılama aşamasında  müvekkillerin temsili