Gayrimenkul Hukuku

·         Mülkiyet sahibi ve yatırımcılara, proje gelişimi, mülkiyet yönetimi konusunda sözlü ve yazılı hukuki danışmanlık hizmeti
·         Kamulaştırma, acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atmadan doğan davalar
·         İnşaat sözleşmelerinin yazılması ve müzakere edilmesi
·         İnşaat sözleşmeleri dolayısıyla yükleniciye veya arsa sahibine karşı açılacak davalar
·         Yükleniciden daire satın alan kişinin açabileceği davalar
·         Ön ödemeli konut satışından kaynaklanan davalar
·         Kira ilişkisinden doğan davalar
·         Tapuda oluşan yolsuz tescilin düzeltilmesine ilişkin tapu iptali ve tescil davaları
·         İpoteğin fekkine yönelik davalar
·         Tapu işlemlerinden dolayı ortaya çıkan zararları gidermek amacıyla Hazineye karşı açılacak tazminat davaları
·         Şufa( Önalım) davaları
·         Taşınmaz satış vaadinden kaynaklanan davalar
·         Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar
·         Ortaklığın giderilmesi davaları
·         Parselasyon uygulamalarına ve imar planlarına karşı idare mahkemelerinde açılacak iptal davaları
·         Müdahalenin men’i ve ecrimisile yönelik davalar
·         Kentsel dönüşüm uygulamasından kaynaklanan davalar